WYCEŃ TRANSPORT LOTNICZY W KILKA SEKUND

WYMIARY (CM)

WYCEŃ TRANSPORT LOTNICZY W KILKA SEKUND

Wróć

PODAJ DANE I POZNAJ WYCENĘ

Wróć

Uwaga!

Realizujemy przesyłki lotnicze od 40kg!

Popraw dane lub skontaktuj się mailowo po wycenę mniejszej wysyłki!

Popraw dane Kontakt

Twoja kalkulacja jest
prawie gotowa

W celu zapewnienia najlepszej jakości naszych usług, podanie danych firmy jest niezbędne.

Popraw dane lub skontaktuj się mailowo po wycenę swojej przesyłki lotniczej!

Popraw dane Kontakt

Polityka prywatności

O nas

Administratorem danych osobowych jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896 (zwana dalej: Spółką).

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.
 
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników
 
Odwiedzając strony internetowe administrowane przez Spółkę lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną mają Państwo kontrolę na przekazywanymi nam danymi osobowymi. Zbieranie
i przetwarzanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum.

w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą:

- wykonaniu zawartej umowy;
- wykonaniu ciążącego obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp.;
- zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki poprzez m.in. odnotowywanie danych w sytuacji wejścia na teren Spółki jak również rejestrowanie wizerunku przez stosowany przez Spółkę monitoring;
- podjęciu kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie Spółki;
- przesyłaniu informacji marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: inspektor@mag.pl.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
- zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. W obowiązujących politykach, określamy, że nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie:

- zgody - okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
- uzasadnionego interesu administratora danych - okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu;
- obowiązujących przepisów prawa - okres przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
- konkretnych wymogów prawnych lub umownych - okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 20 lat.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.lotniczy.pl

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas określony do 7 dni lub nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk mogą zawierać cechy identyfikujące osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu oraz śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies przechowują dane osobowe oraz inne informacje zebrane od użytkowników.

W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

Przekazywanie Danych do stron trzecich

Dane identyfikacyjne są przekazywane do strony trzeciej, w tym do partnerów: Google, Facebook, LinkedIn.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych  stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych ? Marlena Kaźmierczak, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia, adres e-mail: inspektor@mag.pl, nr. telefonu: + 58 742 36 00.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii oraz zmiany prawa powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

Masz pytania? Skontatuj się z nami!